BB_20210803_0013
X
 
Ørin naturreservat et stort marint elvedelta ved utløpet av Verdalselva i Trondheinsfjorden. Området har også en internasjona lStatus som Ramsarområde og er et klassifisert som "Important Bird Area" (IBA) av internasjonal betydning. Det er en av flere internaasjonalt viktige rasteområder for våtmarksfugl i Trondheimsfjorden. Det har over mange tiår vært en gradvis utfyllling og utbygging av de sørlige delene av gruintvannsområdet, som har forringet områdets naturverdi og skapt store konflikter med naturverninteressene.
Ørin naturreservat, Trondheimsfjorden våtmakrsystem, Verdal, Trøndelag, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5507x3542px)
BB_20210803_0013