Antall bilder funnet: 53
BB 15 0439
KA_100411_1330 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_160626_190 / Bucephala clangula / Kvinand
bb154
KA_160626_187 / Bucephala clangula / Kvinand
KA_100412_1645 / Grus grus / Trane
BB_20190302_0039
KA_100411_1322 / Grus grus / Trane
BB_20190302_0044
BB_20190302_0023
BB_20190302_0019
BB 14 0202
BB 15 0434
KA 07 00 0025
KA_100411_1328 / Cygnus cygnus / Sangsvane <br /> Grus grus / Trane
BB 14 0205
KA_100412_1634 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Grus grus / Trane
KA_100411_1306 / Grus grus / Trane
BB 15 0436
BB 15 0437
X