Antall bilder funnet: 53
KA_100411_1330 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_100412_1645 / Grus grus / Trane
KA_160626_190 / Bucephala clangula / Kvinand
BB_20190302_0019
KA_160626_187 / Bucephala clangula / Kvinand
BB_20190302_0023
bb154
BB_20190302_0039
BB_20190302_0044
KA_100411_1322 / Grus grus / Trane
BB 15 0439
BB 15 0437
KA_100411_1306 / Grus grus / Trane
BB 14 0202
BB_20190220_0002
BB 15 0433
BB_20190220_0007
KA_100411_1312 / Grus grus / Trane
BB 14 0205
BB 15 0443
X