BB_20180512_6554 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_6410 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_6365 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_6351 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_6209 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_5221 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_5034 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_4950 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_4558 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_4337 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_4335 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_4215 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_3964 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_1593 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_1547 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_1490 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0779 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0710 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0670 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0633 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0613 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0606 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0556 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0544 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0540 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0539 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0508 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0484 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
BB_20180512_0144 / Podiceps nigricollis / Svarthalsdykker
KA_151231_25
KA_151231_24
KA_151231_22
KA_151231_21
KA_200629_6 / Lysimachia nummularia / Krypfredløs
KA_200629_5 / Lysimachia nummularia / Krypfredløs
KA_200629_3 / Lysimachia nummularia / Krypfredløs
KA_200629_2 / Lysimachia nummularia / Krypfredløs
KA_200629_1 / Lysimachia nummularia / Krypfredløs
KA_200920_66 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_60 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_58 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_57 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_55 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_54 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_52 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_49 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_47 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_46 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_44 / Calidris alpina / Myrsnipe
KA_200920_43 / Calidris alpina / Myrsnipe
X