KA_100925_7717 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7708 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7703 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7702 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7690 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7689 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7687 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7685 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7683 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7682 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7681 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7679 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7676 / Rangifer tarandus / Rein
KA_100925_7674 / Rangifer tarandus / Rein
KA_140625_1307 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1306 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1305 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1303 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1302 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1300 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1298 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1297 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1296 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1295 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1293 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1291 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1290 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1286 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1283 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_140625_1281 / Margaritifera margaritifera / Elvemusling
KA_100515_3124 / Fratercula arctica / Lunde
KA_100515_3112 / Fratercula arctica / Lunde
KA_100515_3102 / Fratercula arctica / Lunde
KA_100515_3038 / Fratercula arctica / Lunde
KA_100515_2998 / Haematopus ostralegus / Tjeld
KA_100515_2997 / Haematopus ostralegus / Tjeld
KA_100515_2996 / Haematopus ostralegus / Tjeld
KA_100515_2991 / Haematopus ostralegus / Tjeld
KA_100515_2990 / Haematopus ostralegus / Tjeld
KA_100515_2972 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2951 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2946 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2943 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2938 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2937 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2933 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2923 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2917 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2912 / Fulmarus glacialis / Havhest
KA_100515_2902 / Fulmarus glacialis / Havhest
X