BB_20170618_0354
BB_20170618_0353
BB_20170618_0321
BB_20170618_0311
BB_20170630_0959
BB_20170630_0954
BB_20170630_0953
BB_20170630_0951
BB_20170630_0950
BB_20170630_0945
BB_20170630_0938
BB_20200824_0108 / Solidago canadensis / Kanadagullris
KA_191129_62 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_61 / Cygnus cygnus / Sangsvane <br /> Mergus merganser / Laksand
KA_191129_18 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_25 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_16 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_120908_6128
KA_120908_6052 / Calidris alba / Sandløper <br /> Calidris canutus / Polarsnipe
KA_200806_4 / Chimaphila umbellata / Bittergrønn
KA_200806_3 / Chimaphila umbellata / Bittergrønn
KA_200806_2 / Chimaphila umbellata / Bittergrønn
KA_191127_191 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_190 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_189 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_188 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_187 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_186 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191127_184 / Betula pubescens / Bjørk
KA_191129_80 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_74 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_73 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_70 / Aleochara sanguinea
KA_191129_64 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_63 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_58 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_57 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_56 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_53 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_51 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_45 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_44 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_43 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_42 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_41 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_40 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_37 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_36 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_33 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_31 / Cygnus cygnus / Sangsvane
X