Antall bilder funnet: 272

Klima

 
KA_150902_14
KA_150902_16
BB_20160721_0471 / Uria lomvia / Polarlomvi <br /> Ursus maritimus / Isbjørn
BB_20160721_0511 / Rissa tridactyla / Krykkje <br /> Uria lomvia / Polarlomvi <br /> Ursus maritimus / Isbjørn
BB_20160717_0562
KA_140615_5165 / Erignathus barbatus / Storkobbe
KA_130816_3255
KA_130816_3409
BB 15 0279
BB_20160717_0564
KA_160701_p33-46
KA_130807_1767
BB 15 0284
BB 14 0126
KA_160701_12
KA_140615_5171 / Erignathus barbatus / Storkobbe
BB_20160722_0676 / Rissa tridactyla / Krykkje <br /> Uria lomvia / Polarlomvi <br /> Ursus maritimus / Isbjørn
KA_140615_5147 / Erignathus barbatus / Storkobbe
BB_20160120_0140
KA_130816_3186
X