BB 13 0354
X
 
Nedbygging fører til at mange verdifulle naturområder med et stort artsmangfold går tapt. Her pågår gravearbeider og hogst av store edelløvtrær i forbindelse med utbygging.
Ullern, Oslo, Oslo, Norway
15.04.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4048x2686px)
BB 13 0354