Antall bilder funnet: 1503
KA_120703_4649
KA_120703_4676 / Coregonus lavaretus / Sik
KA_120702_4632
X